Get Adobe Flash player


ดู ประตูระบายน้ำใน คบ.พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สัญลักษณ์  =ป้าย ,  =อาคาร ,  =ประตูระบายน้ำ ,  =สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า


1. วัตถุประสงค์

โครงการประตูระบายน้ำบ้านนาบัว จ.นครพนม เป็นโครงการหนึ่งในแผนงานก่อสร้างหลักโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ำในลำน้ำสำหรับใช้เพื่อการชลประทาน อุปโภค-บริโภค ในเขตโครงการประมาณ 6,600 ไร่และทำหน้าที่ระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายน้ำในฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกในฤดูแล้ง

2. เป้าหมายโครงการ

เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ชนิดประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานระบายเหล็กโค้งขนาดความกว้าง 6.00 x 5.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง พร้อมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน ยาว 175.00 เมตร และพนังกั้นน้ำยาวประมาณ 4,300.00 เมตร

3. ลักษณะโดยทั่วไปของโครงการ

ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่บ้านนาบัว หมู่ที่ 10 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณุนคร จังหวัดนครพนม พิกัด 48QVD 554865 ระวางแผนที่ 5943-II รายละเอียดโครงการมีดังนี้
รายละเอียดของอาคารบังคับน้ำ

1. DESIGN FLOOD DISCHAEGE คาบความถี่ 30 ปี 225 ลบ.ม/วินาที
2. ระดับน้ำเก็บกัก +143.30 ม.รทก
3. ระดับน้ำสูงสุด +143.60 ม.รทก.
4. ความจุในลำน้ำที่ รนก. 1.05 ล้าน ลบ.ม.
5. พื้นที่ผิวน้ำที่ รนก. 0.30 ล้าน ลบ.ม.
6. ความยาวลำน้ำที่ รนก. 11.70 กม.
7. ระดับท้องน้ำเดิม

  • - ด้านเหนือน้ำ +137.183 ม.รทก.
  • - ด้านท้ายน้ำ + 136.827 ม.รทก.
  • อาคารประตูระบายน้ำ
  • - จำนวนขนาด 3 ช่อง 6.00 x 5.50 ม.
  • - ระดับสันฝายน้ำล้น +137.50 ม.รทก.
  • - ความสามารถระบายน้ำ 230.00 ลบ.ม./วินาที
  • อาคารฝายน้ำล้นฉุกเฉิน
  • - อาคารฝายน้ำล้นฉุกเฉิน เป็นแบบสันฝายกว้าง
  • - ความยาวของสันฝาย 200.00 เมตร
  • - ความกว้างของสันฝาย 4.00 เมตร
  • - ระดับสันฝาย +137.50 ม.รทก.
  • พนังป้องกันน้ำท่วม
  • - ลักษณะคันดิน เป็นชนิด HOMOGENEOUS
  • - ความกว้างคันดิน 4.00 ม.
  • - ความยาวคันดินฝั่งซ้าย 2.15 กม
  • .- ความยาวคันดินฝั่งขวา 2.15 กม.
  • - ระดับหลังคันดิน +144.80 ม.รทก.

งานส่วนประกอบอื่น

1. ถนนเข้าหัวงานและภายในบริเวณโครงการ
2. ที่ทำการบ้านพักโรงเรือนถาวร 12 หลัง
3. ที่ทำการบ้านพักโรงเรือนชั่วคาว 18 หลัง
4. ล้อมรั้วบริเวณหัวงาน
5. ระบบไฟฟ้า – ประปา
6. ขยายเขตการจำหน่วยไฟฟ้า
ราคาค่าก่อสร้างโครงการ ทั้งสิ้น 180,000,000.00 บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 25,000,000.00 บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 75,304,100.00 บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 79,695,900.00 บาท
วิธีดำเนินงาน ดำเนินการเอง
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2548-2550)

4. ความก้าวหน้าในการดำเนินการ

4.1 ด้านการออกแบบ (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %)
กรมชลประทาน ได้จ้างบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด , บริษัท คอลซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ที เอ แอนด์ คอลซัลแตนส์ จำกัด ทำการศึกษาและออกแบบแล้ว เสร็จเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2541
4.2 ด้านการจัดหาที่ดิน (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %)
- กรมที่ดินได้จัดทำแผนที่ รว.43 ก. แล้วเสร็จเดือน เมษายน 2543
- ได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเวนคืนที่ดิน โดยกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ
เท่ากับ 35,000.00 บาท/ไร่ และราคาค่าทดแทนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เท่ากับ 28,000.00 บาท/ไร่
- ปัจจุบันได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดินแล้วเสร็จ รวมราคาที่ดินและทรัพย์สินทั้งสิ้น ประมาณ 6,287,966.72 บาท
4.3 ด้านการก่อสร้าง
หน่วยงานรับผิดชอบในการก่อสร้างคือ สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักโครงการขนาดใหญ่

5. ประโยชน์ที่ได้รับ

5.1 สามารถช่วยเหลือประชากร จำนวน 3,279 คน ,574 ครัวเรือน , 8 หมู่บ้าน
5.2 สามารถส่งน้ำช่วยพื้นที่ทำการเกษตรได้ในฤดูฝนประมาณ 6,600 ไร่ 5.3 สามารถส่งน้ำช่วยพื้นที่ทำการเกษตรได้ในฤดูแล้งประมาณ 1,195 ไร่

489930
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
260
314
260
486438
6776
19128
489930

Your IP: 3.238.117.130
Server Time: 2024-04-14 15:17:45

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Nam Kam River Basin Operation And Maintenance Project. 

ที่ตั้ง : บ้านโนนสังข์ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110  โทร. 0-4205-9266

ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ & KM Team