Get Adobe Flash player

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 14 ,18 และ 23 พฤศจิกายน 2535 ให้กรมชลประทาน พิจารณาวางแผนโครงการและก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร - นครพนม และทรงวางโครงการด้วยพระองค์เอง เพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่
บริเวณ 2 ฝั่งลำน้ำก่ำ
               ต้นเดือน เมษายน 25537 กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท แอสดีคอนคอร์ปอเรชั่น จำกัด , บริษัท คอลซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ที เอ แอนด์ อี คอลซัลแทนท์ จำกัด ให้ทำการ ศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียด ผลการศึกษาได้เสนอเลือกที่ตั้งอาคารบังคับน้ำในลำน้ำก่ำ 3 แห่ง และลำน้ำบัง 2 แห่ง โครงการประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในลำน้ำบัง ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว


ดู ประตูระบายน้ำใน คบ.พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สัญลักษณ์  =ป้าย ,  =อาคาร ,  =ประตูระบายน้ำ ,  =สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า


2.วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณโครงการ สำหรับช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งราษฎรได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำ

2.2 ช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกบริเวณสองฝั่งลำน้ำก่ำให้เสียหายน้อยที่สุดโดยพิจารณาก่อสร้าง ระบบระบายน้ำตามความเหมาะสม พิกัด 48 QVD 513-922 ระวาง 5943 III จ.นครพนม มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวม 720 ตร.กม. ความยาวลำน้ำรวม 85 กม. สำหรับ ปตร. บ้านตับเต่า มีพื้นที่รับน้ำฝนประมาณ 325 ตร.กม.
            1. DESIGN FLOOD DISCHARGE คาบความถี่ 30 ปี 225 ลบ.ม/วินาที
            2. ระดับน้ำเก็บกัก +147.50 ม.รทก.
            3. ระดับน้ำสูงสุด +147.80 ม.รทก.
            4. ความจุในลำน้ำที่ รนก. 0.73 ล้าน ลบ.ม.
            5. พื้นน้ำที่ผิวน้ำที่ รนก. 0.19 ล้าน ลบ.ม.
            6. ความยาวลำน้ำที่ รนก. 8.30 กม.
            7. ระดับท้องน้ำเดิม
               - ด้านเหนือน้ำ +140.51 ม.รทก.
               - ด้านท้ายน้ำ +139.97 ม.รทก.
            8. ประตูระบายน้ำชนิดบ้านโค้ง จำนวนขนาด 3 ช่อง 6.00 x 5.50 เมตร
               - ระดับสันฝายน้ำล้น +140.50 ม.รทก.
               - ความสามารถระบายน้ำ 225 ลบ.ม./วินาที
               - บันไดปลาโจน ชนิด POOL TYPE
            9. อาคารฝายน้ำล้น
               - ขนาดฝาย ยาว 116 ม. กว้าง 4.00 ม.
               - ระดับสันฝาย +147.50 ม.รทก.
            10. พนังป้องกันน้ำท่วม ชนิด HOMOGENEOUS
               - ความกว้างคันเดิม 4.00 ม.รทก.
               - ความยาวฝั่งซ้าย 0.895 กม.
               - ความยาวฝั่งขวา 1.370 กม.
               - ระดับหลังคันดิน +149.00 ม.รทก.
            9. อาคารฝายน้ำล้น
               - ขนาดฝาย ยาว 116 ม. กว้าง 4.00 ม.
               - ระดับสันฝาย +147.50 ม.รทก.
            10. พนังป้องกันน้ำท่วม ชนิด HOMOGENEOUS
               - ความกว้างคันเดิม 4.00 ม.รทก.
               - ความยาวฝั่งซ้าย 0.895 กม.
               - ความยาวฝั่งขวา 1.370 กม.
               - ระดับหลังคันดิน +149.00 ม.รทก.
            - ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปี เริ่มดำเนินการในปี 2546 แล้วเสร็จในปี 2548
            - งบประมาณค่าก่อสร้าง รวม 173.98 ล้านบาท
            ปี 2546 ใช้งบ กปร. เป็นค่าเตรียมงานเบื้องต้น 23.04 ล้านบาท
            ปี 2547 ใช้งบปกติเป็นค่าก่อสร้าง ปตร. และอาคารประกอบ 54.23 ล้านบาท
            ปี 2548 ใช้งบปกติ เป็นค่าก่อสร้าง ปตร. และอาคารประกอบ 96.71 ล้านบาท


ที่ตั้งโครงการฯ

ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่บ้านตับเต่า ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ลักษณะกายภาพของที่ตั้งโครงการฯ

ลุ่มน้ำบังเป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำก่ำ ต้นกำเนิดในเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไหลบรรจบกับลำน้ำก่ำที่ บริเวณบ้านปากบัง อ.นาแก

ลักษณะโครงการฯ

เป็นอาคารบังคับน้ำแบบประตูระบายน้ำ มีรายละเอียดดังนี้

แผนงานและงบประมาณในการดำเนินการ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

           1. ประชากร จำนวน 2,323 คน, 394 ครัวเรือน, 6 หมู่บ้าน 

           2. พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 5,500 ไร่

516641
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
126
440
126
512318
10310
7441
516641

Your IP: 3.236.83.14
Server Time: 2024-06-23 07:49:19

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Nam Kam River Basin Operation And Maintenance Project. 

ที่ตั้ง : บ้านโนนสังข์ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110  โทร. 0-4205-9266

ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ & KM Team