วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสิริวัฒน์ ปานดำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมในการบรรยายการบริหารจัดการน้ำและสภาพปัญหาเกี่ยวกับน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 7 ให้กับคณะนักวิจัยวิศวกรรมน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี